Ako nagapati nga ang pag bag-o sang
katilingban nagasugod sa pag bag-o sang
akon kaugalingon. Nga ang tanan nga akon
ginapanumdom kag ginahimo akon salabton
sa akon isigkatawo kag labi sa tanan sa
katilingban nga akon nahamtangan.

Tungod sini, bug-os ko nga tingu-an nga
mangin tampad, mapasensiyahon,
mapinasalamaton, mapinatawaron,
responsible, masaligan, matinlo, mapisan,
disiplinado, may inisyatibo, mapainubuson,
kag maalwan.

Buligan ako sang Diyos.